Deviņos mēnešus OCTA nozare noslēdz ar 2,8 miljonu zaudējumiem, bet negatīvie rādītāji mazinās uz pusi

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) apkopotā informācija par OCTA nozares darbības rādītājiem liecina, ka šī gada pirmajos deviņos mēnešos ievērojami palielinājušās izmaksas no Garantijas fonda, kas ir saistīts ar to, ka Garantijas fondam jāveic atlīdzības izmaksas LAAS Balva vietā par negadījumiem, kuri ir izraisīti ārvalstīs. Tāpat palielinājies ir atlīdzību īpatsvars valsts un pašvaldību institūcijām. Tomēr ņemot vērā, ka nopelnīto prēmiju apmēra pieaugums ir lielāks nekā izmaksāto atlīdzību summas pieaugums, OCTA nozare ir spējusi samazināt zaudējumus vairāk kā uz pusi.

Kopējie rādītāji

Saskaņā ar LTAB informācijas sistēmas datiem kopējais 2014. gada 9 mēnešos notikušo CSNg skaits, par kuriem ir iesniegti zaudējumu pieteikumi apdrošināšanas sabiedrībās, sastādīja 23 011, kas ir par 1 547 jeb 6,3% mazāk nekā 2013.gada 9 mēnešos. Savukārt pieņemto lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību skaits saistībā ar šī gada un iepriekšējo gadu zaudējumu pieteikumiem sastādīja 29 034 lēmumus par kopējo summu 26 775 589 EUR, kas ir par 324 460 EUR jeb 1,2% mazāk nekā 2013.gada 9 mēnešos.

Būtiskākais pieaugums ir vērojams atlīdzību īpatsvarā valsts un pašvaldību institūcijām. Salīdzinoši, ja 2014. gada pirmajā pusgadā atlīdzību procents sasniedza 4, tad šī gada deviņos mēnešos tas ir pieaudzis jau līdz 7,3%

Foto: iAuto

Palielinās izmaksas no Garantijas fonda

Šī gada deviņos mēnešos par 702 apdrošināšanas gadījumiem ir pieņemti 793 lēmumi par kopējo summu 1 518 166 EUR, kas ir par 54,1% vairāk nekā 2013.gada 9 mēnešos. Palielinājums ir saistīts ar to, ka Garantijas fondam jāveic atlīdzības izmaksas LAAS Balva vietā ārvalstu CSNg gadījumos.

Vidējās izmaksas lielums uz vienu apdrošināšanas gadījumu 2014.gada 9 mēnešos sastādīja 2 163 EUR, kas ir palielinājies par 20,3% salīdzinot ar 2013.gada 9 mēnešu datiem. Vienlaikus salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, šī gada 9 mēnešos ir vērojams vidējās izmaksas palielinājums par Latvijā notikušiem CSNg, ko zināmā mērā ietekmēja 2 izmaksas no Garantijas fonda, 25 tūkstošu EUR apmērā katra. Vienas avārijas rezultātā tika bojāts luksus klases transportlīdzeklis, otrā tika veiktas izmaksas par valsts budžeta izdevumu atlīdzināšanu par CSNg cietušās personas ārstēšanās izdevumiem un izmaksāto invaliditātes pensiju.

Būtiski palielinās e-polišu popularitāte

2014.gada 9 mēnešos no visiem noslēgtajiem 992 817 standartlīgumiem 19,7% jeb 195 412 līgumi ir noslēgti, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Kopš e-polises ieviešanas šādā veidā noslēgto līgumu skaitam katru gadu ir vērojama pieauguma tendence. Piemēram, 2014.gada 9 mēnešos noslēgto e-polišu skaits salīdzinājumā ar 2013.gada 9 mēnešiem, ir palielinājies par 46 857 polisēm jeb par 31,5%, vienlaikus ir pieaudzis arī e-polišu īpatsvars noslēgtajos standartlīgumos. E-polišu skaita būtisko pieaugumu ietekmēja noslēgto e-polišu skaita palielinājums visos līguma termiņos vismaz 18% apmērā. Piemēram, noslēgto 12 mēnešu e-polišu skaits, salīdzinājumā ar 2013. gada tādu pašu periodu  ir pieaudzis par 40,9%, savukārt 9 mēnešu e-polišu skaits – par 40,3%. Pieauguma tendence visu periodu e-polišu skaita izmaiņās vērtējama pozitīvi, kā arī var secināt, ka e-polises kļūst populārākas un ar katru gadu arvien lielāks transportlīdzekļu īpašnieku skaits izvēlas slēgt OCTA apdrošināšanas līgumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Nozare noslēdz 9 mēnešus ar 2,8 miljonu eiro zaudējumu

2014.gada 9 mēnešos apdrošināšanas sabiedrību nopelnīto prēmiju summa sastādīja 34 584 811 EUR, savukārt atlīdzību prasību neto summa sastādīja 25 316 327 EUR. Tādējādi OCTA nozarē jau otro ceturksni vērojama pozitīva tendence, proti, nopelnīto prēmiju apmēra pieaugums ir lielāks nekā atlīdzību summas palielinājums. Salīdzinot ar 2013.gada 9 mēnešu rezultātiem pieaugums attiecīgi sastāda 9,7% un 4,5%.

Tomēr, kā uzsver LTAB valdes priekšsēdētājs Juris Stengrevics, kopējos nozares rezultātus vēl nav ietekmējis izmaksu pieaugums par nemateriālajiem zaudējumiem, tomēr no šīs situācijas neizbēgt un nemateriālo zaudējumu izmaksas tuvākā gada laikā ietekmēs kopējos tirgus rādītājus.

„Lai arī nemateriālo zaudējumu kategorijā šobrīd vēl nav vērojams zaudējumu atlīdzību pieaugums, tomēr perspektīvē tas ir neizbēgams un pamatojams ar būtiskām izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredz ievērojamas atlīdzību izmaksas tieši nemateriālajiem zaudējumiem. Tendences jau ir vērojamas šobrīd. Piemēram, ja 2013. gada pirmajos 9 mēnešos atlīdzībās sakarā ar apgādnieka, apgādājamā vai laulātā nāvi tika izmaksāti 1 338 EUR, tad šī gada deviņos mēnešos summa ir augusi līdz 17 227 EUR. Tādējādi, lai gan šobrīd konkrētajā zaudējumu veidā ir salīdzinoši neliels pieteikumu skaits, līdz ar ko tie neatstāj ietekmi uz kopējiem rādītājiem, gadījumā, ja pieaugs pieteikumu skaits par konkrēto atlīdzību veidu, būs vērojams liels nemateriālo atlīdzību kāpums. Turklāt, ņemot vērā, ka nemateriālo zaudējumu gadījumos ir vērojams liels laika intervāls no brīža, kad pieteikums tiek iesniegts un lēmums tiek pieņemts, visticamāk pēc gada būs vērojams atlīdzību izmaksu pieaugums, kas arī ietekmēs nozares kopējos rādītājus”.

Samazinās sūdzību skaits

Pozitīvi ir vērtējama šī gada deviņos mēnešos izkristalizējusies tendence. Samazinās sūdzību īpatsvars par apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem. Ja 2010.gadā tie bija 0,84%, tad 2014.gada 9 mēnešos tie ir tikai 0,68%, kas mudina domāt, ka apdrošināšanas sabiedrības pievērš lielāku uzmanību komunikācijai ar klientiem, rūpīgāk izskaidrojot klientiem attiecīgo lēmumu, kā arī sniedzot pieņemto lēmumu pamatojumu, ievērojot OCTA likuma prasības. Tomēr vēl nav sasniegts zemākais sūdzību īpatsvars 0,45% apmērā no visiem apdrošināšanas gadījumiem, kas tika fiksēts 2007.gadā.

2014.gada 9 mēnešos kopā saņemtas 164sūdzības. Kopējais saņemto sūdzību skaits, salīdzinot ar 2013.gada 9 mēnešiem, ir samazinājies par 19,6% (2013.gada 9 mēnešos tika saņemtas 204 sūdzības). 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.