Pieņem noteikumus, kas ļaus attīstīt Rīgas Ziemeļu transporta koridoru.

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa „Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” pasākuma “Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā” ietvaros tiks īstenots viens projekts – “Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvniecība”.

Tā kopējās izmaksas aprēķinātas 152.6 milj. EUR, bet attiecināmās – 54.6 milj. EUR, no kurām 46.4 milj. EUR paredzēti kā Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Ņemot vērā Rīgas Ziemeļu transporta koridora tehnisko sarežģītību un īstenošanas apjomu, tā attīstīšana tiks sadalīta trīs posmos, kuri viens otru papildina. Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir paredzēts kopējā Ziemeļu transporta koridora 1.posma īstenošanai. 2015.gada decembrī tika pabeigta Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma būvprojekta izstrāde, taču ar otrdien, 22.martā, valdībā atbalstītajiem noteikumiem būs iespējams sākt praktiskos darbus.

Būvprojekts paredz, ka 1.posma ietvaros tiks pārbūvēta esošā satiksmes infrastruktūra, kā arī no jauna uzbūvēti četri pārvadi. Tiks izbūvēta augstas caurlaidības automaģistrāle 9.5 km garumā un Via Baltica (autoceļš E67) tiks savienota ar Rīgas Brīvostā izvietotājiem loģistikas termināļiem.

Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora nozīmīgumu tiek runāts Rīgas ilgtermiņa stratēģijā 2030.gadam un Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018.gadam, jo tas ļaus atslogot no transporta radītās slodzes Rīgas centru.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.